Drugostopenjski mag. štud. prog. Religiologija in etika

UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS
Predmet:

Simbolnost, mitskost in obrednost v verstvih

Course title:
       
Študijski program in stopnjaStudy programme and level Študijska smerStudy field LetnikAcademic year SemesterSemester
Univerzitetni dvodisciplinarni študijski program prve stopnje Teološki študiji   1 1
       
 
Vrsta predmeta / Course type obvezni
 
Univerzitetna koda predmeta / University course code:
PredavanjaLectures SeminarSeminar Sem. vajeTutorial Lab. vajeLaboratory work Teren. vajeField work Samost. deloIndivid. work           ECTS
30 30       90   5
 
Nosilec predmeta / Lecturer: izr. prof. dr. Robert Petkovšekdoc. dr. Igor Bahovecizr. prof. dr. Slavko Krajnc
Jeziki / Languages: Predavanja / Lectures: Slovenski
Vaje / Tutorial: Slovenski
 Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:            Prerequisits:
Vpis v prvi letnik programa Religiologija in etika
 Vsebina:    Content (Syllabus outline):
Predmet je sestavljen iz sklopov:– človek − simbolno bitje

 • opredelitve simboličnega jezika
 • simbol, znak, analogija, alegorija, pojem
 • simbol v psihologiji in psihoanalizi (Sigmund Freud: mojster dvoma; Carl Gustav Jung: psihična izkušnja numinoznega)
 • simbolična govorica
 • simbol, homo religiosus, religijsko izročilo
 • simbol in osebno/družbeno izkustvo
 • družbeni izrazi simbola v različnih obdobjih zahodne civilizacije in njenih družbeno-kulturnih formah
 • sociološke raziskave simbola v obredih in mitih

– mit

 • mit in logos, mit in zgodovina, mit in resnica
 • mit kot zgodba simbola: mit v zgodbah naroda, različnih oblik civilizacij
 • mit in religije, mit in sekularne ideologije, mit in sodobna postmoderna družba
 • mit in jezik
 • mit in skrivnost, misterij
 • funkcije mita

– obred in kult

 • človek kot obredno bitje
 • struktura in moč obreda
 • teorija obrednega procesa (V. Turner)
 • obredni obroki; iniciacijski obredi; obredi prehoda; obredi prijateljstva in ozdravljanja; anatomija ritualov
 • arhetipi in njihova vloga v obredih
 • nadomestni obredi
 • koledar in koledarji (rimski; judovski; muslimanski, kitajski, gregorijanski, koledar Majev, …

– prazniki in praznovanja

 • pomlad: pust – kurentovanje; valentinovo, gregorjevo; jurijevo; velika noč in njeni simboli; prvi maj – majski mlaji
 • poletje: kresna noč; veliki šmaren
 • jesen: trgatev; martinovo
 • zima: vsi sveti; miklavževanje; božič – Božiček, božično drevo, obdarovanje; silvestrovanje
 • reki in pregovori o praznikih, vezanih na določen letni čas
 • šege in navade; vraže in praznoverja

 

Temeljni literatura in viri / Readings:
 1. Kuret, Niko. 1989. Praznično leto Slovencev. – IV. Ljubljana.
 2. Ovsec, Damjan J. 1994. Velika knjiga o praznikih. Praznovanja na Slovenskem in po svetu. Ljubljana (izbrana poglavja).
 3. Rosenberg, Alfons 1987. Odkrivajmo simbole. Prasimboli in njihovo spreminjanje. Celje: Mohorjeva družba (izbrana poglavja).
 4. Turner, Victor. 2005. The Ritual Process: Structure and Anti-Structure. Chicago 1969 (izbrane teme).
 5. Cooke, Bernard. 2005. Christian Symbol and Ritual, 3-68. Oxford.
 6. Bahovec, Igor. 2013. Truhlarjeva izkustveno-racionalna metoda duhovne teologije in njen pomen za osebno duhovno rast in refleksijo družbe. V: PLATOVNJAK, Ivan (ur.). Karel Vladimir Truhlar : pesnik, duhovnik in teolog, 79-87. Ljubljana: ŽZ Dravlje: Teološka fakulteta.

Ostalo:

 1. Rees, Elizabeth. 1994. Simboli cristiani e antiche radici. Edizioni san Paolo (izbrana poglavja).
 2. Krajnc, Slavko . 1998. Obred pashalne večerje za krščanska občestva: pesah – Gospodov mimohod. Ptuj. (str. 7-15.)
 3. O’Connor, Marc in Raje Airey. 2007. Symbols, signs & visual codes. London.
 4. Gallagher, M Paul. 2003. Spopad simbolov. Uvod v vero in kulturo. Ljubljana: Družina (izbrana poglavja).
 5. Cassirer, Ernst. 1955-1957. The Philosophy of Symbolic Forms. 3 Zv. New Haven: Yale University Press.
 Cilji in kompetence:            Objectives and competences:
Cilj predmeta je prepoznavanje antičnih in sodobni elementov simbola, mita in obreda v kulturi  in praznovanjih, pri tem pa poleg zahodne krščanske kulture dobijo osnovni vpogled v njihovo vlogo v drugih civilizacijah, zlasti antični grško-rimski, islamski in v civilizacijah azijskih religij.Študentje: – spoznajo vlogo simbolov, obredov in mitov v življenju posameznikov, v kulturi in družbi – se usposobijo za prepoznavanje simbolnih, obrednih in mitičnih oblik misli in refleksije v sodobnem življenju – se usposobijo za razlikovanje med različnimi simbolnimi sistemi – se izkustveno srečajo z družbenim izrazom simbolov – spoznajo notranjo strukturo obreda in obred kot proces, – razumevajo govorico obreda in njegov vpliv na življenje – obravnavajo strukturo praznovanja in različne koledarje, določujoče razvrstitev praznikov – na podlagi krščanskih praznikov prepoznavajo podobnost njihovih vsebin s poganskimi, judovskimi in vsebinami drugih verstev – upoštevajoč antropološke študije spoznavajo medsebojno prepletenost vsebin, šeg, navad in vraž s krščanskim praznovanjem in praznovanji drugih verstev  
 Predvideni študijski rezultati:     Intended learning outcomes:
Študent(ka):

 • osvoji poznavanje struktur mitičnega in simbolnega jezika in njihove razlike v razmerju do drugih jezikov
 • poznavanje načinov in vsebin ljudskih praznovanj;
 • razumevanje medsebojnega bogatenja različnih kultur in obredij
 • razume strukturo obrednega procesa in njegovo umeščenost v strukturo in kulturo družbe
Knowledge and understanding:
 • zna uporabljati simbolno govorico v religioznem jeziku in dogajanju
 • zna analizirati mitične jezike
 • zna razložiti in spoštovati pozitivne elemente praznovanja;
 • na podlagi poznavanja obredov je sposoben/na preverjanja in posodabljanja krščanske obredne govorice;
 • zmore kritično oceniti primernost simbolnega jezika v določenem kontekstu;
 • zmore biti kritičen do sodobnih mitičnih oblik mišljenja
 • zna presoditi, kakšno pozitivno vlogo imajo simboli, obredi in prazniki v življenju človeka, skupine in družbe
 • prepoznava, da je za človeka kot obredno bitje obhajanje integralni del življenja.
 
 Metode poučevanja in učenja:     Learning and teaching methods:
Predmet se izvaja v obliki predavanj in seminarskih vaj, ki jih študent predstavi v pisni obliki in v predavalnici. Predstavitvi sledi diskusija na obravnavano temo. Pri eni refleksiji je vključena izkustvena-racionalna metoda.
 Načini ocenjevanja: Delež (v %) /Weight (in %)  Assessment:
Študent je povabljen k dejavnemu sodelovanju pri predavanjih in vajah Vaje se upoštevajo pri končnem ustnem izpitu. Ustni izpit 70 %Seminar 30 % Type (examination, oral, coursework, project):
 Reference nosilca / Lecturer’s references:
Izr. prof. dr. Robert Petkovšek, za področje filozofijePetkovšek, Robert. 2007. Glaubenswissen. V:  Janez Juhant in Bojan Žalec, ur. On cultivating Faith and Science: Relfections on Two Key Topics od Modern Ethics, 121−133. Berlin: Lit. Petkovšek, Robert. 2011. “Grešni kozel” – ključ do razumevanja človeške kulture. V: René Girard. Grešni kozel, 7–19. Ljubljana: Teološka fakulteta. Petkovšek, Robert. 2011. Sacrificial and non-sacrificial understanding of existence. V: Janez Juhantg, ur. Humanity after selfish Prometheus: chances of dialogue and ethics in a technicized world, 143–151. Zürich; Münster: Lit. Petkovšek, Robert. 2013. Ecce homo: oris krščanske antropologije. Tretji dan 42, št. 9/10:13–27. Petkovšek, Robert. 2014. Liturgy through the eyes of contemporary philosophy. V: Reformy liturgii a powrót do źródeł, 335–351. Krakow: Uniwersytet Papieski Jana Pawla II. Petkovšek, Robert. 2007. Dialogical being: Religion, Philosophy, Culture. V:  Peter Hünermann, Janez Juhant in Bojan Žalec, ur. Dialogue and Virtue: Ways to Overcome Clashes of Our Civilization, 121–137. Berlin: Lit.   Doc. dr. Igor Bahovec, za področje sociologije religije in pastorale Bahovec, Igor. 2013. Truhlarjeva izkustveno-racionalna metoda duhovne teologije in njen pomen za osebno duhovno rast in refleksijo družbe. V: Platovnjak, Ivan, ur. Karel Vladimir Truhlar : pesnik, duhovnik in teolog, 79-87. Ljubljana: Župnijski zavod Dravlje in  Teološka fakulteta. Bahovec, Igor. 2009. Postmoderna kultura in duhovnost : religioznost med new agem in krščanstvom. Ljubljana: Inštitut za razvojne in strateške analize. Bahovec, Igor. 2012. The meaning of culture for reconciliation : dialogue, memory and community. V: Juhant, Janez in Bojan Žalec, ur. Reconciliation : the way of healing and growth, 249-258. Zürich; Münster: Lit. Bahovec, Igor. 2012. Medkulturni dialog, religije in izobraževanje. Bogoslovni vestnik, 72, 4, 599-607. Bahovec, Igor. 2009. Identity of Ecclesiastical lay movements : spirituality, community and communitarian civil involvement. Bogoslovni vestnik. 69, 4, 447-460.   Izr. prof. dr. Slavko Krajnc, habilitiran za področje liturgike   Krajnc, Slavko. 2014. Liturgy and Tillich’s theory of symbols. Bogoslovni vestnik, let. 74, št. 2, str. 311-325. Krajnc, Slavko. 2013. Razumijevanje liturgije u svjetlu Wittgensteinove filozofije jezika. Diacovensia, let. 21, št. 3, str. 477-493. Krajnc, Slavko. 2012. Passover worship – »laetissimum spatium« for body and soul. Episteme, št. 17, str. 89-108. Krajnc, Slavko, Gerjolj, Stanko. 2014. Non-verbal communication and communicative understanding of the liturgy and liturgical signs in the light of Charles Sanders Peirce’s theory of signs. The person and the challenges, let. 4, št. 1, str. 77-96. Krajnc, Slavko. 2004. Il rito della purificazione e della benedizione della puerpera con l’esempio dell’inculturazione slovena. Bogoslovni vestnik, let. 64, št. 4, str. 663-676.