Vaje pri liturgiki

NAVODILA ZA VAJE:

 VAJE PRI PREDMETU LITURGIKA (4. letnik EMT)

Vaje pri predmetu Liturgika potekajo tako, da po določeni posredovani snovi pri predavanjih, tako v razredu kot na tem mestu, dobite navodila za vajo (za podrobnejša navodila kliknite na posamezno vajo!), seznam literature in rok, do kdaj mora biti vaja opravljena. Pri vajah, ki zahtevajo predstavitev v razredu, se poleg predstavljene snovi ocenjuje tudi suveren nastop in primerna priprava na samo predstavitev (ne branje, ampak predavanje).

Vse vaje morajo biti opravljene, ker so predpogoj za izpit tako splošne (1.semester) kot zakramentalne liturgike (2.semester). Vse vaje se ocenjuje z ocenami od 5 do 10. Skupna ocena iz vaj znaša 20% ocene tako pri splošni kot tudi zakramentalni liturgiki. Vaje, ki jih je potrebno oddati, boste pošiljali na SPLETNO UČILNICO TEOF.

 

Vaje pri SPLOŠNI LITURGIKI (zimski semester)

1. vaja:

Vzhodni obredi; opisati in v razredu predstaviti eno sestavino izbranega vzhodnega obreda in ga primerjati s podobno sestavino v drugem krščanskem (katoliškem, pravoslavnem ali protestantskem) obredu

NAVODILA: PRVA VAJA – VZHODNI OBREDI

2. vaja (test) :

Protestantizem (zakramenti, odpustki); prebrati članek: Trubarjevo pojmovanje evharistije. V: Trubarjev simpozij v Rimu (2009) ( http://www.liturgija.si/wp-content/uploads/2009/11/Trubarjevo-pojmovanje-evharistije.pdf ) in opraviti kratko preverbo (test). Vaja je pisni kolokvij!

3. vaja (test):

Struktura liturgičnega leta.

Tu najdete povzetek testa!       Vaja je pisni kolokvij!

4. vaja – Ljudske pobožnosti – seznam

Ljudske pobožnosti: vsak naj pripravi predstavitev ene od izbranih ljudskih pobožnosti ter jo predstavi v razredu. Vajo boste predstavili v januarju 2020.

VV kolikor bo čas dopuščal, bomo imeli še naslednje vaje:

 • praktična izvedba obreda molitvenega bogoslužja – hvalnic (namen: poznavanje strukture brevirja)
 • praktična izvedba obreda Bogoslužja Božje besede (namen: poznavanje strukture bogoslužja Božje besede)
 • zaželena je tudi navzočnost pri obredu evharistije v okviru ene od maš na teološki fakulteti (namen: poznavanje strukture evharistije)

IZPITI:

 1. PETEK, 31. januarja 2020
 2. PETEK, 14. februarja 2020

 

AVaje pri ZAKRAMENTALNI LITURGIKI (poletni semester):

1. vaja (pisno in z recenzijo): 

Uvodi in razlage pri bogoslužju: pripraviti vse uvode in razlage pri izbranem bogoslužju ter najti recenzenta (soštudenta), ki vam bo recenziral omenjeno vajo: UPOŠTEVAJTE NASLEDNJA NAVODILA:

 1. Izberite si bogoslužje, za katerega boste pripravili vse uvode, prošnje, razlage in zahvale.

 2. Na začetku vaje napišite, za kateri dan ali praznik so uvodi, prošnje, razlage in zahvale.

 3. Med sošolci si poiščite recenzenta, ki vam bo vajo recenziral ob navodilih, ki jih najdete na spletni strani: http://www.liturgija.si/katedra-za-liturgiko/liturgika-4-letnik-enoviti-program/literatura-dokumenti-clanki-in-vaje/vaje

 4. Recenzent naj doda recenzijo po vsakem ‘uvodu’, tako da je jasno razvidno, kaj je besedilo avtorja in kaj recenzija.

 5. Ker se ocenjuje tudi recenzija, naj recenzent ne pozabi zapisati svojega imena in priimka.

 6. Vajo (besedilo in recenzijo) pošljite po elektronski pošti v e-učilnico. Datum oddaje boste dobili na e-učilnici.

 7. Ob ugotovitvi, da vaja ni vaše delo, tudi vašega izpita ne bo.

2. VAJA (pisno):

OBRED KRSTA: na podlagi obreda (gl. obrednik Krščevanje otrok) in primera razlag krstnega obreda pripraviti razlage v posamezne dele krstnega obreda

in

Odpoved poganskemu bogočastju:  gl. Obrednik Uvajanje odraslih v krščanstvo  (UOK št. 79) – napiši “primerno besedilo odpovedi poganskemu bogočastju”. Ustrezno besedilo v 2-3 stavkih, čemu bi se morali današnji katehumeni odpovedati glede na tiste novodobne poganske elemente, ki niso skladni s krščanstvom?

 3. VAJA (pisno):
Sveta pokora;  več možnosti:

A – pripravite spokorno bogoslužje; ali

B – z liturgičnega vidika analizirati liturgični prostor za obhajanje zakramenta svete spovedi; ali

C – razložite pomen relikvij in predstavite relikvije, ki jih imate v domači cerkvi; ali

Č – razložite pomen posvetilnih križev in predstavite posvetilne križe v domači cerkvi (gl. obrednik Posvetitve /1979/). 

4. vaja (pisno):

BLAGOSLOVI:

A – bogoslovci predstavijo izbrani obred blagoslova, ki ga lahko vodi diakon ali duhovnik;

B – laiki predstavijo izbrani obred blagoslova, ki ga lahko vodi laik

.

Zakramentalna liturgika

1. vaja: 

2. vaja: 

3. vaja: 

4. vaja:

2. vaja (pisna in ustna):

2. vaja (pisna in ustna):