Izpit iz Zakramentalne liturgike

Pogoji za izpit:

1) opravljene vse vaje

2) opravljen kolokvij

3) elektronska prijava (v primeru, da se ne morete prijaviti preverite, če ste opravili vse vaje).

VPRASANJA ZA IZPIT 

Vprašanja iz liturgike – ZAKRAMENTI[1]

 1. Kaj so zakramenti? Kaj pomeni »sacramentum« v klasičnih jezikih in kaj pri sv. Pavlu Ef 3,9 in Kol 1,26 (kaj pomeni svetstvo, mysterion, sakramentum v zvezi z vojaško službo, prvo tisočletje, sholastika, Lion 1274, kako obravnava zakramente konstitucija o bogoslužju, Katekizem Kat. Cerkve)
 2. Zakramenti uvajanja v krščanstvo: Nova zaveza (katehumenat, krst, birma obhajilo); sv. Justin – I. Apologija /okrog leta 150/ (katehumenat, krst, birma obhajilo); Hipolit /+235/ (katehumenat, krst, birma, evharistija); Zakramenti uvajanja v krščanstvo v srednjem veku: Gelazijev zakramentarij (katehumenat, krst, birma, evharistija).
 3. Uvajanje odraslih v krščanstvo – 1972 (slov. 1978): Priprava (predkatehumenat, katehumenat /kateri obredi/, bližnja priprava /kateri obredi/; tri stopnje), obred krsta odraslih,
 4. Obredi krsta otrok iz leta 1970 (kateri obredi in razlika med njimi; kdaj naj bo krst, kdo prinese otroka h krstu, vloga, število, pogoji in priprava botrov; potek obreda (obred sprejema, besedno bogoslužje, krstitev /maziljenje in ponazorilni obredi/ in sklepni del obhajanja
 5. Obred svete birme za otroke iz leta 1971 (slov. 1972): Apostolska konstitucija »Delež Božje narave«, Predhodna navodila; obred: Predstavitev, Besedno bogoslužje, Izpoved vere, Molitev nad birmanci s polaganjem rok; Podelitev zakramenta /formula, znamenje, maziljenje in njen pomen, pozdrav miru/.
 6. Sveta pokora (različna imena in njih pomen), biblične osnove: Stara zaveza (dva načina), Nova zaveza /Jn 20, 21-23/, Zgodovinski razvoj obreda: I-VI stol.; VII-XI stol.; obrednik iz leta 1614; Novi obrednik – 1973: predhodna navodila /teološki poudarki sprave, vloga skupnosti, delivec, kraj, čas, liturgična obleka/, trije različni obredi; spokorna opravila;
 7. Bolniško maziljenje: Biblične osnove (Stara zaveza, Nova zaveza /Mk 6,7-13; Jak 5,14-16/); Zgodovinski razvoj obreda (prva stoletja, Inocenc I. v pismu škofu v Evgubijo; doba zakramentarijev; Obred Pavla V – 1614;
 8. Novi obred zakramenta bolniškega maziljenja – 1973, slov. 1974: Apostolska konstitucija »Sveto bolniško maziljenje«, Predhodna navodila /pomen bolezni v skrivnosti odrešenja, koga je treba maziliti in kdaj, kaj je potrebno za maziljenje, zakramentalno besedilo; delivci bolniškega maziljenja; Obred obiskovanja in obhajila bolnikov; obred maziljenja; Kaj je odpustek in pogoji za prejem; Popolni odpustek za zadnjo uro; pogojno maziljenje; kaj je to priporočanje umirajočih; Sveta popotnica.
 9. Zakrament svetega Reda (pomen besede ‘ordo’, ‘ordinatio’, consecratio); Hipolitovo izročilo (posvetitev škofa, duhovnika in diakona); Novi obred posvetitve (Uvodni obredi, osrednji in ponazorilni obredi); Razlaga posvetilne molitve: škofa, mašnika, diakona.
 10.  Liturgične službe nekoč in danes (Hipolit; Apostolsko pismo Pavla VI. Ministeria quaedam 1972, obred postavitve v službo bravca ali akolita; sprejem med pripravnike za diakonat in prezbiterat; služba diakona, duhovno življenje stalnih diakonov).
 11.  Sveti zakon: Stara zaveza (Tob 7), Nova zaveza (Ef 5,32); Sv. Ignacij Antiohijski; Hipolit…; Rimski civilni obred (zaroka in poroka); zakramentarij; obred »in facie ecclesiae«; obrednik iz leta 1614; Novi obrednik iz leta 1969 (slov.1970, 2005) s posebnim oziroma na privolitev
 12.  Zakramentali – blagoslovi (B 60-61; KKC 1668-1670); delitev zakramentalov; razlika med blagoslovitvijo in posvetitvijo;
 13.  Redovne zaobljube: Pseudodionizij Areopagit (5.-6. stol.); Professio super altare; Professio in manibus; Professio super hostiam; značilnosti obredov redovnih zaobljub v 19. stoletju; Obred redovnih zaobljub iz leta 1970 (slov. 1976), kaj pravi B 80; obred uvajanja v redovno življenje; obred začasnih zaobljub; obred večnih zaobljub. Obred posvetitev devic – 1970 (slov. 1976 v knjigi Redovne zaobljube): subjekt, voditelj, dan, kraj; struktura obreda;
 14.  Blagoslov opata in opatinje – 1970 (slov.?);
 15.  Obred posvetitve cerkve in oltarja nekoč in danes – 1977 (slov.1979): predhodna navodila in struktura obreda (prve cerkve, galikanski obred, novi obred)
 16.  Pogrebni obred: Tob 4,18; običaji iz rimskega sveta; Ordo Romanus 49; Galikanski obred; Obred za otroke (15.stol.); Novi pogrebni obred – novosti, značaj in struktura, Prilagoditve Slovenske škofovske konference.
 17.  Konstitutivni element podelitve posameznih zakramentov.

_________________

LITERATURA:

 • Konstitucija o bogoslužju
 • Smolik, Liturgika, Celje 1995
 • Obredniki: Predhodna navodila in obredi
 • Inkulturacija druge osnovne izdaje rimskega poročnega obrednika, v: BV 1(2006) 89-109;
 • Prenovljen rimski pogrebni obred in osnutek novega slovenskega pogrebnega obrednika, v: CSS 5(2005) 178-181; Upepelitev – da ali ne?, v: CSS 2(2006) 64-65
 • ZCP kan.: 834-874; 879-893; 900-986; 992-1007; 1010-1033; 1055-1072; 1108-1122; 1173-1190.

[1] K opravljanju izpita lahko pristopi le tisti, ki je opravil dva kolokvija in oddal vse seminarske naloge in ima opravljeni izpit iz Cerkvene glasbe ter umetnosti. Predpisi veljajo za vse enako! Kdor želi, lahko opravlja na prvem izpitnem roku prvi ali drugi kolokvij in ne prvi in drugi kolokvij, nato pa se uradno prijavi in opravi izpit.