LITURGIKA – 1. letnik dvodisciplinarni program

KRŠČANSKA BOGOSLUŽJA

Snov je razdeljena v tri sklope:

1) Po uvodni razlagi nekaterih splošnih liturgičnih pojmov s poudarkom na naravi krščanskega bogočastja in zgodovini odrešenja, je v prvem sklopu predstavljeno liturgično praznovanje skozi cerkveno leto. Poseben pomen je dan liturgičnim dobam kot so adventni, božični in postni čas, velikonočno tridnevje, velikonočni čas in čas med letom ter nekaterim Gospodovim, Marijinim in svetniškim praznikom.

2) V drugem delu je podrobno obravnavan obred zakramenta evharistije. Najprej se študentje seznanijo s povezavo evharistije z njeno predpodobo, starozavezno pasho, nato pa sledi razlaga obreda z duhovnega, pravno-liturgičnega in pastoralnega vidika.

3) V tretjem sklopu pa so obravnavani posamezni obredi zakramentov (zakramenti uvajanja: krst, birma, evharistija; zakramenta ozdravljanja: sveta pokora in bolniško maziljenje; zakramenta služenja: sveti red in sveti zakon) ter zakramentalov (blagoslovi, posvetitve, zarotilne molitve).

Cilj predmeta je splošno poznavanje liturgičnih obhajanj cerkvenem letu, predvsem pa usposobiti študente, da postanejo dobri liturgični sodelavci in učitelji, ki bodo s pedagoškega in teološkega vidika sposobni posredovati otrokom, mladini in starejšim liturgične vsebine in obrede.

Študentje:

 • se seznanijo z osnovnimi zakonitostmi krščanskega bogočastja s posebnim ozirom na praznovanju liturgičnega leta;
 • se naučijo razlikovati, analizirati in predstaviti vsaj glavna liturgična obhajanja katoliške Cerkve;
 • se naučijo preko znamenj, kretenj ter koreografije liturgičnih obhajanj prepoznavati vsebino in sporočilnost določenega praznika;
 • se naučijo vrednotiti liturgična obhajanja kot posvetitev vsega življenja in delovanja kristjana;
 • osvojijo duha liturgije in vstopijo v njeno notranje svetišče.

Temeljna literatura in viri:

 1. F. Oražem, Leto Kristusove skrivnosti, Ljubljana 1989;
 2. S. Krajnc, Zakramentalna liturgika, Ljubljana 2014;
 3. Leto svetnikov 1-5, Mohorjeva družba, Celje 1999;
 4. S. Krajnc, Obred pashalne večerje za krščanska občestva: pesah – Gospodov mimohod, Ptuj 1998;
 5. Konstitucija o svetem bogoslužju, v: Koncilski odloki 2. vatikanskega vesoljnega cerkvenega zbora, Ljubljana 1980, 51-94;
 6. Rimski misal, Slovenska izdaja, Ljubljana 1992 (in vsi obredniki zakramentov in zakramentalov);
 7. J. Nežič (ur.), Sodelavci pri bogoslužju, Ljubljana 2003;
 8. Kongregacija za duhovščino, Navodilo o sodelovanju laikov pri službi duhovnikov, CD 74, Ljubljana 1998