DOKTORSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM TEOLOGIJA

OBVEZNI – SPLOŠNI PREDMET

Juhant-Lah-Gostečnik: Teološki, religiološki in psihološko-terapevtski pogledi na človeka

OBVEZNI – PODROČNI PREDMET

Krašovec-Lah-Štrukelj: Metodologija raziskav virov in tradicije

IZBIRNI PREDMETI ZA PODROČJE LITURGIKE

Krajnc: Slovenske liturgične sestavine in slovenska terminologija v obrednikih od tridentinskega do drugega vatikanskega cerkvenega zbora

Krajnc: Specialna vprašanja iz pastoralne liturgike

Krajnc: Vloga sakralne glasbe v Cerkvi na Slovenskem

Krajnc: Poročni in obporočni obredi v različnih kulturah

Krajnc: Vpliv obredne glasbe na religioznost človeka

Debevec: Sodobna sakralna arhitektura na Slovenskem

Debevec: Arhetipi krščanskega sakralnega prostora