1 UTR : OBREDJE IN BOGOČASTJE

OBREDJE IN BOGOČASTJE

UČNI NAČRT:  2018 – Obredje in bogočastje

Cilj predmeta je poznavanje civilnih in religioznih obredov v današnjem družbenem kontekstu. Študentje:

 • se seznanijo z značilnostmi in s težavami razumevanja simbolov in obredov, z njihovim soustvarjanjem kulture, s problematiko interpretacije obredov in vplivu le-teh na kulturo;
 • spoznajo osnovne zakonitosti poganskega, judovskega, muslimanskega in krščanskega bogočastja;
 • se usposobijo za vrednotenje najrazličnejših izraznih oblik religioznosti, v katerih se človek prepozna kot religiozno in obredno bitje.

Snov je razdeljena na sledeča sklopa: v prvem delu so podani splošni pojmi o človeku kot obrednem bitju, o svetem in profanem, šegah in navadah, o civilnih (vsakdanjih in prazničnih, političnih in športnih) praznikih ter o bogočastnih obredih, o pomenu časa v arhaičnih kulturah, v Svetem pismu in liturgiji ter o naravi krščanskega bogočastja.

Osnovnim pojmom obrednosti sledi predstavitev nekaterih judovskih (sobota, pasha, binkošti, šotorski praznik, novo leto, spravni dan, praznik posvetitve templja, praznik žrebov, dan žalovanja) in poganskih praznikov, ki razodevajo v zgodovini človeka po eni strani kontinuiteto obredja, po drugi strani pa novost glede vsebine liturgičnih obhajanj. Zaradi vse večje navzočnosti muslimanov so študentom predstavljeni še nekateri muslimanski obredi in prazniki.

 • Cooke, B. Christian Symbol and Ritual. Oxford 2005, 3-68.
 • Rees, E. Simboli cristiani e antiche radici, Edizioni san Paolo, 1994 (izbrana poglavja).
 • Marson, P. Conoscere le religioni e le loro feste. Milano, 2001 (izbrane teme) .
 • Cazeneuve, J. Sociologija obreda. Ljubljana, 1986, 11-40.177-280.
 • Davie, G. Religija v sodobni Evropi – Mutacija spomina. Ljubljana, 2005.
 • Škunca, B. Duh i obred. Zadar, 1998, 6-46.132-217.
 • »Judovski prazniki.« Krajnc, S. Obred pashalne večerje za krščanska občestva: pesah – Gospodov mimohod. Ptuj, 1998, 7-15.
 • Kapellari, E. Človeški časi v Božjem času. Ljubljana, 2006, 1-255.
 • Potočnik, V.»Človek – obredno bitje.« Vzgoja 13 (2002), 6-7.

2 – Obredje in bogočastje – celotna snov in literatura

 1. Obred: lastnost, namen, (zdravilna) moč in opisovanje obreda (notranji in zunanji udeleženci)
 2. Praznik (etimološko), vera – temelj praznikov; splošna in zasebna praznovanja
 3. Čas v arhaičnih kulturah in koledarji, v Svetem pismu, odrešenjski čas in današnje pojmovanje časa
 4. Judovska praznovanja: sobota in romarski (pasha, pentecoste, šotorski) ter ostali prazniki: roš ha-šanah (3 Mz 23,24-25), jom kippur (3 Mz 16), hanuká (1 Mkb 4,48-51), purím (Est 9,16-32), …
 5. Rimska poganska praznovanja: koledar v starem Rimu in praznovanja

_________________________________________________

Vaja 1 – KOLEDARJI IN OBREDI (navodila)

* Pisni izdelek naj vsebuje vsaj 6000 znakov brez presledkov, lahko pa tudi več.

* Koledar obravnavajte pod naslednjimi vidiki:

 • na kratko opišite okoliščine nastanka izbranega koledarja, kulturo, v kateri je nastal, nato pa obredno-religiozen pomen le tega
 • podrobneje predstavite sistem štetja in najvažnejše praznike.
 • znotraj tega koledarja izberite praznik ali obred in ga predstavite pod naslednjimi vidiki:
 • zgodovinski vidik praznika in morebitno povezanost s podobnim praznikom iz druge religije ali kulture
 • opišite obred praznovanja praznika
 • naredite primerjavo s podobnim obredom v krščanskem praznovanju
 • pripravite povzetek vaje za sošolce, saj bo iz tega vprašanje na izpitu.
 • pri delu upoštevajte pravilno navajanje referenc (saj je vsaka seminarska naloga vaja za diplomsko delo, ki vas čaka!). Med viri, ki jih boste uporabili pri nalogi, mora biti vsaj en pisni vir! Wikipedija naj vam služi le kot morebitna usmeritev k drugim virom in ne kot glavni vir.
 • vajo morate v pisni obliki posredovati na elektronski naslov asistentki Saši Batistič ( liturgika1@gmail.com ) do nje določenega datuma. Vsaka prejeta vaja bo potrjena v roku petih dni. Če potrditve ne boste prejeli, pomeni, da se je pošta izgubila in jo pošljite še enkrat.
 • na določene dneve boste vaje predstavili v razredu. Pri predstavitvi v razredu se poleg predstavljene snovi ocenjuje tudi suveren nastop in primerna priprava na samo predstavitev (ne branje, ampak predavanje). Uporabite power-point projekcijo in druge didaktične pripomočke. Predstavitev traja 15 minut.

____________________________________________________________

 • * pravoslavni, * koptski (aleksandrijski), * sirski,
 • * anglikanski, * protestantski;
 • * baptistični, * binkoštni, * kalvinski,
 • * judovski, itd.
 • * armenski, * kitajski, * japonski, * hindujski, * majevski, * babilonski, * azteški, * egipčanski, * japonski, * bahajski, * azteški, …
 • ali:
 • * opis civilnega krsta; * civilne poroke
 • * obred sprejema med cicibane, pionirje, v zvezo komunistov, …
 • * obredi športnih dejavnosti

Da bi dva študenta ne izbrala in predstavljala istega koledarja, praznika in obreda, naj predstavnik letnika izroči študentom seznam, na katerega naj vsak napiše svoje ime in izbran koledar, praznik in obred.

***************************************************************************************

 1. Splošni pojmi iz liturgike: etimološka razlaga, definicije; konstitucija o bogoslužju.
 2. Narava krščanskega bogočastja (5Mz 26,16-18) in zgodovina odrešenja
 3. Kristusova navzočnost v bogoslužju (B 7)
 4. Mysterium paschale – jedro liturgičnih obhajanj; tedenska in letna pasha; idejni prazniki; tridentinska in današnja razdelitev praznikov
 5. Pomen nedelje: novozavezna besedila, (pismo Plinija Trajanu (112); Justin v I. Apolog.; Didache; Sv. Ignacij Antiohijski; Koncil v Elviri okr. 300 – kan. 21)
 6. Postni čas – “duhovne vaje vse Cerkve” (B 109; zakaj 40?; predpepelnične nedelje? Laetare; tiha nedelja
 7. Veliki teden – cvetna nedelja; smisel procesije; krizmena maša; pomen svetih olj (kdaj, kako?)
 8. Triduum sacrum; struktura in pomen bogoslužij
 9. Velikonočni čas (Apd 1,3; 2,1); osmina; »Sequenza aurea« (13. stol.)
 10. Advent (Raz 1,4); Božična devetdnevnica; adventni venec
 11. Božič; osmina in pomen praznikov v božični osmini
 12. Epifanija in praznik Jezusovega krsta
 13. Jezusovo darovanje – »Hypapante«; »Quadragesimae de Ephifania« (Lk 2,22-40: tri teme?) in Gospodovo oznanjenje
 14. Čas “med letom” – Gospodovi prazniki (Sveta Trojica; Sv. Rešnje telo in kri; Srce Jezusovo; Kristus Kralj; Jezusova spremenitev na gori; Povišanje sv. križa
 15. Marijini prazniki (Marijino vnebovzetje; Marijino rojstvo; Brezmadežna; Bogorodica; Marija pomočnica kristjanov; Obiskovanje Device Marije; Marija mati Cerkve; Žalostna Mati božja; Rožnovenska Mati božja; Darovanje Device Marije…
 16. Prazniki Angelov in svetnikov

Vaja 2 – predstavitev praznika cerkvenega leta

Vsak izdela seminarsko nalogo (v obsegu od 3 do 5 A4 strani) v kateri predstavi izbran praznik cerkvenega leta, in sicer pod naslednjimi vidiki:

  • zgodovina praznika
  • vsebina praznika
  • potek bogoslužja ob določenem prazniku
  • ljudske pobožnosti (ne šege in ljudske običaje!!!) povezane z obravnavanim praznikom
  • lahko tudi predstavite lastne izkušnje z določenim praznovanjemVsak študent pripravi tudi 10 minutno predstavitev svoje naloge, in sicer čim bolj izvirno (uporabite slikovno gradivo, glasbo, predmete ipd., če je ali so na razpolago). Priporočena literatura:
  • Naloga naj bo napisana v skladu s pravili citiranja na TEOF. Jasno naj bo razvidno kaj je citat in od kot in kaj je študentovo mnenje, spoznanje. Nalogo študent odda kot pisni izdelek z vsemi morebitnimi prilogami. Vsebina naloge mora biti na voljo tudi drugim slušateljem in je del izpitne snovi. Pozitivna ocena iz naloge (napisane in predstavljene) je pogoj za pristop k izpitu iz predmeta Osnove liturgike oz. Obredje in bogočastje.
  • F. Oražem, Leto Kristusove skrivnosti, Družina, Ljubljana 1989
  • J. Nežič, Družina slavi Boga, Slomškova založba, Maribor 2007
  • Direktorij za ljudske pobožnosti, CD 102, Družina, Ljubljana 2003
  • Leto svetnikov, Celjska Mohorjeva, Celje 2001
  • N. Kuret, Praznično leto Slovencev, Družina, Ljubljana 1989
  • S. Čuk, Svetnik za vsak dan, Ognjišče, Koper 1999
  • http://svetniki.org/old.html.
Seznam praznikov:

1.      Sveti Nikolaj (Miklavž) (6.12.)

2.      Brezmadežno spočetje D. Marije (8.12.)

3.      Jezusovo rojstvo – Božič (25.12.)

4.      Sv. Štefan (26.12.)

5.      Sv. Janez, apostol (27.12.)

6.      Sveti nedolžni otroci (28.12.)

7.      Sveta Družina

8.      Sveta Božja Mati – Bogorodica (1.1.)

9.      Jezusov krst

10. Jezusovo darovanje v templju – Svečnica

11. Gospodovo razglašenje (6.1.)

12. Pepelnična sreda

13. Sv. Jožef (19.3.)

14. Gospodovo oznanjenje (25.3.)

15. Gospodov vnebohod

16. Binkošti

17. Sveta Trojica

18. Sveto Rešnje telo in Rešnja kri

19. Kristus kralj vesoljstva

20. Srce Jezusovo

21. Jezusova spremenitev na gori

22. Povišanje svetega križa

23. Vnebovzetje Device Marije (15.8.)

24. Rojstvo Device Marije (8.9.)

25. Obiskanje Device Marije (31.5.)

26. Vsi sveti (1.12.)

27. Rojstvo Janeza Krstnika (24.6.)

28. Sveti Peter in Pavel (29.6.)

29. Sveti Ciril in Metod (5.7.)

30. Sveta Cecilija (22.11.)

31. Sveti Anton Puščavnik (17.1.)

32. Sveti Florijan (4.5.)

33. Blaženi Alojzij Grozde (27.5.)

34. Sveta Ana (26.7.)

35. Sveti Valentin (14.2.)

36. Sveti Martin (11.11.)

37. Sveti Jurij (23.4.)

38. Bl. Anton Martin Slomšek (24.9.)

39. Sveti Frančišek Asiški (4.10.)

40. Lurška Mati Božja (11.2.)

41. Sveti Alojzij (21.6.)

42. Marija Pomočnica kristjanov (24.5.)

43. Sveti Jernej (24.8.)

 

Seznam študentov, ki so izbrali praznik:

1.       …………………………………………………………

2.       …………………………………………………………

3.       …………………………………………………………

4.       …………………………………………………………

5.       …………………………………………………………

6.       …………………………………………………………

7.       …………………………………………………………

8.       …………………………………………………………

9.       …………………………………………………………

10.   …………………………………………………………

11.   …………………………………………………………

12.   …………………………………………………………

13.   …………………………………………………………

14.   …………………………………………………………

15.   …………………………………………………………

16.   …………………………………………………………

17.   …………………………………………………………

18.   …………………………………………………………

19.   …………………………………………………………

20.   …………………………………………………………

21.   …………………………………………………………

22.   …………………………………………………………

23.   …………………………………………………………

24.   …………………………………………………………

25.   …………………………………………………………

26.   …………………………………………………………

27.   …………………………………………………………

28.   …………………………………………………………

29.   …………………………………………………………

30.   …………………………………………………………

31.   …………………………………………………………

32.   …………………………………………………………

33.   …………………………………………………………

34.   …………………………………………………………

35.   …………………………………………………………

36.   …………………………………………………………

37.   …………………………………………………………

38.   …………………………………………………………

39.   …………………………………………………………

40.   …………………………………………………………

41.   …………………………………………………………

42.   …………………………………………………………

43.   …………………………………………………………

 

Muslimanski prazniki in obredi

* Splošna predstavitev muslimanskega obredja in bogočastja

* Študentje predstavijo vaje.

Vaja 3  
SEZNAM ŠTUDENTOV
1. 1. Bogoslužni oz. molitveni prostor
2. 2. Obredno umivanje pred molitvijo »wudu«
3. 3. Vsakdanje obredne molitve »salat«
4. 4. Tedenska obredna molitev v džamiji ali mošeji »Al-Jum’ah«
5. 5. Drže pri molitvi »namazu«
6. 6. Muslimanska (obredna) oblačila
7. 7. Islamska (obredna) glasba (instrumenti)
8. 8. Islamski koledar (prazniki)
9. 9. Kurbanski bajram
10. 10. Ramadanski post »saum«
11. 11. Dan Ašure (šiiti, dan žalovanja)
12. 12. Obredje med romanjem v Meko (veliki hadž)
13. 13. Obredi malega hadža – »umra«: tavaf
14. 14. Obredi ob rojstvu otroka
15. 15. Islamski obredi ob poroki (šeriatska poroka; poroka z nemuslimanom)
16. 16. Pogrebni obredi v islamu
17. 17. 99 Božjih imen
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

 

3) Povzetki predavanj – glej gradivo

PREDAVANJA

Izpiti: 2018

1) V LJUBLJANI:

Pogoji za izpit:

 • Test: Liturgično leto; Konstitucija o bogoslužju
 • 1.vaja – koledarji in obredi mora biti oddana do 20.11.2018, as. Saša Batistič: liturgika1@gmail.com
 • 2.vaja – predstavitev praznika cerkvenega leta mora biti oddana do 4.12.2018as. Saša Batistič: liturgika1@gmail.com
 • 3. vaja – muslimanski prazniki in obredi mora biti oddana do 11.12.2018; as. Saša Batistič: liturgika1@gmail.com
 • TEST (Konstitucija B): 13.11.2018 ob 10h
 • TEST (Lit. leto): 11.12.2018 ob 10h
 • Pogoj za izpit so torej oddane in v predavalnici, študentom predstavljene omenjene vaje. Kdor ni navzoč pri vseh vajah je kakor tisti, ki vaj ni opravil!

Izpit: 31. januarja in 13. februarja 2019

 • pri prof. Slavku Krajncu

2) V MARIBORU: 

 

Ocena:

 • vsota vseh pozitivnih ocen vaj in pozitivno opravljenega ustnega izpita.

 

Literatura:

 • Alenka Goljevšček, Med bogovi in demoni. Liki iz slovenske mitologije. Mladinska knjiga, Ljubljana 1988
 • Dolf Lindner, Praznoverje. Mohorjeva založba, Celovec 1991
 • Dušan Rešek, Šege in verovanja ob Muri in Rabi. Pomurska založba 1979
 • Joseph Campbell, Miti, po katerih živimo. Založba Eno, Ljubljana 2007
 • Magda Peršič, Šege na Pivškem. Praznični časi in praznovanja v koledarskem letu, Postojna 2003
 • Margo Westrheim, Koledarji sveta. Pregled koledarjev in načinov praznovanja. Založba Amalietti, Ljubljana 2000
 • Mircea Eliade, Kovači i alkemičari. Biblioteka Zora, GZH 1983 (orig. Forgerons et alchimistes, Paris 1977)
 • Nada Grošelj (ur.), Praznično leto Rimljanov v pesmi. Verzi o praznikih, običajih, ozvezdjih. Mladinska knjiga, Ljubljana 2006
 • Nadja Furlan, Iz poligamije v monogamijo. Inkulturacija krščanskega zakona v Zambijsko kulturo. Teološka fakulteta, Ljubljana 2008
 • Niko Kuret, Praznično leto Slovencev. I-IV, Ljubljana, 1989
 • Pavle Zablatnik, Čar letnih časov v ljudskih šegah na Koroškem. Mohorjeva založba, Celovec 1984
 • Pavle Zablatnik, Od zibelke do groba. Ljudska verovanja, šege in navade na Koroškem. Mohorjeva založba, Celovec 1982
 • Vinko Möderndorfer, Verovanja, uvere in običaji Slovencev. Družba sv. Mohorja v Celju 1948
 • Vinko Potočnik, Človek – obredno bitje. V: Vzgoja. Revija za učitelje, vzgojitelje in starše, št. 13, marec 2002, 6-7
 • Zmago Šmitek, Mitološko izročilo Slovencev. Svetinje preteklosti. Študentska založba, Ljubljana 2004

*****************

 • Ovsec, Damjan J. 1993. Merjenje časa: koledarji. V: Gea št. 3 (letnik 3), 50-52.
 • http://sl.wikipedia.org/wiki/Koledar
 • Pucer, Alberto. 1993. Julijev julij, Avgustov avgust: nastanek prvih koledarjev sega daleč v prazgodovinsko dobo. V: Primorske novice 47, št.102 (30.XII.1993), 32.
 • Nuttall, Zelia. 1901. The fundamental principles of old and new world civilizations: a comparative research based on a study of the ancient Mexican religious, sociological and calendrical systems. Cambridge (Mass.): The Peabody Museum of American Archaeology and Ethnology.
 • Lilley, John. 1984. Koledarji in letni časi. V: David in Pat Alexander (ur.). Svetopisemski vodnik. Koper: Ognjišče, 110-116.
 • Rojc, Helena Erika. 2002. Astronomija v koledarju Majev (diplomsko delo). Ljubljana.
 • Trubar, Primož. 1957. Ta slovenski kolendar kir vselei terpi … = Windischer Calender, vnd andere sachen darbey. Ljubljana: Cankarjeva založba.
 • http://www.archive.org/details/trubarjevzborni00ilegoog
 • Jaritz, Gerhard in Moreno-Riaño, Gerson (ur.). 2003. Time and eternity: the medieval discourse. Turnhout: Brepols.
 • Freeman-Grenville, G… S. P. 1995. The Islamic and Christian calendars : AD 622-2222 (AH 1-1650): a complete guide for converting Christian and Islamic dates and dates of festivals. Reading (UK): Garnet Publishing.
 • Likar, Ivan. 2002. Vrnitev na sončni čas. V: Družina 51, št. 43 (2002), 1.
 • Henisch, Bridget Ann. 2002. The medieval calendar year. 2. Ponatis. University Park, Pennsylvania: Pennsylvania, State University Press.
 • Keber, Janez. 1986. Slovenska imena mesecev iz imen svetnikov. V: Mohorjev koledar (1986), 160-163.
 • Urbanija, Marko in Krašovec, Jože. 1996. Preglednice mer, denarnih enot, koledarja in praznikov. V: Sveto pismo Stare in Nove zaveze. Ljubljana: Svetopisemska družba Slovenije, 1926-1930.
 • Tsuchihashi, Paul J. kop. 1988. Japanese chronological tables from 601 to 1872. Tokyo: Sophia University, 1952.
 • Keber, Janez. 1994. O slovenskih imenih mesecev. V: Družinska pratika (1994), 36-42.
 • Muževič, Boris. 1997. Skrivnosti koledarja Majev: ljudstva. V: Gea. 7, št. 3 (marec 1997), 34-35.
 • Kilar, Bogdan. 1982. Ob 400-letnici gregorijanskega koledarja. V: Proteus 45, št. 1 (sep. 1982), 23-25.
 • De Grummond, Nancy Thomson in Simon, Erika (ur.). 2006. The religion of the Etruscans. Austin : University of Texas Press.
 • Holland, Charles Hepworth. 1999. The idea of time. Chichester [etc.] : John Wiley & Sons
 • Šprajc, Ivan. 2002. Izvor 260-dnevnega koledarja. V: Gea 12, št. 12 (dec. 2002), 69-70 (Geina sredica).
 • Cappelli, Adriano. 1960. Cronologia, cronografia e calendario perpetuo: dal principio dell’Èra Cristiana ai giorni nostri : tavole cronologico-sincrone e quadri sinottici per verificare le date storiche. V: Milano: U. Hoepli.
 • Hannah, Robert. 2005. Greek and Roman calendars : constructions of time in the classical world. London : Duckworth.
 • Verbinc, Helena. 1991. Prvi koledarji. V: Življenje in tehnika št. 11 (november 1991), 20-22.