Izpit iz Splošne liturgike

Pogoji za izpit iz Splošne liturgike:

1) prebrani dokumenti in članki (ki so ob koncu vprašanj)

2) VPRAŠANJA IZ SPLOŠNE LITURGIKE za slušatelje enovitega magistrskega programa TEOF UL

 1. Etimološka razlaga “liturgije” (grki, latinci, LXX, NZ /Apd 13,2/, cerkveni očetje, Vzhod) in poskusi definicije (Gueranger, Beauduin, Casel, …, Pij XII – MD 20) s poudarkom na B 7. Narava krščanskega bogočastja: anamnesis, zikkaron – 5Mz 26,12-18.
 2. Zgodovina liturgije: doba improvizacije (do 4. stoletja); doba nastajanja liturgičnih obrazcev – kateri so Vzhodni in kateri Zahodni obredi (4.-7. stoletje) in njihove posebnosti; rimski tridentinski, ambrozijanski, mozarabski, in OGLEJSKI OBRED; Cerkveni razkol – Fotij (859 – pet zmot); Cerularij (1054 – 22 zmot);
 3. Zgodovina liturgije: doba zbiranja in oblikovanja liturgičnih obrazcev – nastanek liturgičnih knjig (katerih?), razlage sv. maše (Amalarij iz Metza in Florus iz Lyona); frankovski prispevek (romanizacija), Gregor VII. /1073-1085/ (8.-12. stoletje)
 4. Zgodovina liturgije: Doba ustalitve liturgičnih obredov – liturgični doprinos beraških redov; Lutrova reforma in obredje v Cerkovni ordningi; Tridentinski koncil (1563) in nove liturgične knjige; poizkus Voisine-a in odgovor Aleksandra VII. (12.01.1661); liturgična znanost, Pistojska sinoda (1786)
 5. Zgodovina liturgije: liturgična prenova 2. vat. cerkvenega zbora: liturgično dogajanje pred II. vat. cerkv. zborom: a) v vesoljni Cerkvi, b) na Slovenskem; lit. dogajanje v času II. vat. cerkv. zbora in po njem: a) v vesoljni Cerkvi, b) na Slovenskem.
 6. Slovansko bogoslužje: nastanek, najstarejši obliki, potrditev /Hadrijan II. in Janez VIII./, staroslovanski jezik /glagolica-cirilica/, zgodovinski razvoj slovanskega bogoslužja in glagolice; navzočnost in pomen slovanskega bogoslužja pri nas.
 7. Liturgični jezik (posebnost slovanskih narodov – Janez VIII.: Industriae tuae leta 880, Gregor VII., Tridentinski koncil; Dovoljenje uporabe domačega jezika leta 1920/21 (Benedikt XV.) – prevod obrednika; pripravljalna komisija 2. vat. cerkvenega zbora; konstitucija o bogoslužju št. 36, 54, 63 in 101.
 8. Govorica liturgičnih znamenj (sin-ballo); znamenja v odnosu do človekovega telesa in drugih stvari; naravna-konvencionalna-simbolična /mešana/ znamenja; liturgična /Kristus-Cerkev/; pomen znamenj v cerkvi (cerkev, zvonik, vrata, kropilnik, oltar, ambon, tabernakelj, večna luč, krstilnik, križ, sveče…; drže telesa)
 9. Pravna urejenost bogoslužja; zakonodavec v liturgiji (B 22; ZCP 838); Običajno pravo v liturgiji (običaji), V čem je ustvarjalnost v bogoslužju? Kaj pomeni predsedovati bogoslužju? Vloga voditelja bogoslužja?
 10. Duhovni vidik in zgodovinski razvoj Molitvenega bogoslužja (posamezne molitvene ure; Katedralna in meniška molitev; Frančiškovski brevir; brevir sv. Križa – Quignonez; brevir Pija V. /1568/); Molitveno bogoslužje po 2. Vat. cerkvenem zboru: razdelitev, sestavine. O čem govori Apostolska konstitucija Pavla VI. »Laudis canticum«; Splošna ureditev Molitvenega bogoslužja (o čem govori?); Kako združujemo molitvene ure z mašo ali med seboj?
 11. Teologija bogoslužja: etimološki vidik (prim. C 11; M 9,2; 39,1; Š 30,2; D 2,4; 6,5; 14,2); teologija bogočastja pred-krščanske dobe; teologija bogoslužja pri cerkvenih očetih; Liturgija časti Boga: kakšna je podoba Boga Očeta, Sina in Svetega Duha v bogoslužju; eklezialni vidik bogoslužja, liturgija kot zaklad vere.
 12. Liturgična duhovnost (Judovska, krščanska; načela liturgične duhovnosti; bogoslužje – šola duhovnega življenja)
 13. Sveta opravila Božje besede: kaj so?, razlika med Molitvenim bog. in Besednim bog.; struktura in voditelj?
 14. Ljudske pobožnosti: splošne lastnosti? Pobožnost Angelovega češčenja: nastanek, zvonjenje; Pavel VI. – Marialis cultus 1974? Rožni venec: nastanek, pospeševalci, sestavine, Pavel VI. – Marialis cultus; Litanije: pomen, vrste; razvrstitev svetnikov; Šmarnice.
 15. Romarske pobožnosti: Križev pot, romanje, procesije; Kapele in pobožnost Božjega groba na Slovenskem?

___________________________________________________________________________

Za tiste, ki niso pisali vaje ali je pozitivno opravili:

 1. Kaj je odpustek, pogoji…
 2. Konstitucija o bogoslužju (kristološki, ekleziološki in biblični vidik)
 3. Struktura in pomen Liturgije sv. Janeza Zlatoustega

NE SPREGLEJ LITERATURE!

 • Prim. M. Smolik, Liturgika, Celje 1995, še posebej str. 229-249
 • S. Krajnc, Karel Jaš, liturgik (1901-1999) – pionir liturgičnega gibanja na Slovenskem, v: BV 2 (2001) 203-219
 • S. Krajnc, Liturgično-teološki vidik Trubarjevega pojmovanja evharistije (glej internetno stran prof. Krajnca)
 • J. Nežič, Besedila za ljudsko bogoslužje ali »liturgija sv. Urbana«, v: J. Juhant, Zbornik ob 80-letnici TEOF UL, Ljubljana 2000, 163-173
 • S. Krajnc, Franc Grivec o slovanskem bogoslužju in glagolici, v: Grivčev simpozij v Rimu, Celje 2003, 231-244;
 • A. Lameri, Sacrosanctum Concilium. Teološko razmišljanje o bogoslužju, v: Prenova bogoslužja, Ljubljana 2004, 11-22
 • S. Krajnc, Predsedovati bogoslužnemu zboru, v: CSS 34 (2000) 5-6, str. 109-110
 • J. Nežič – S. Krajnc (ur.), Bogoslužje Božje besede in ljudske pobožnosti, Ljubljana 2008;
 • S. Fabijan, Daljnosežni vpliv Konstitucije o bogoslužju na duhovno življenje vernikov, v: Prenova bogoslužja, Ljubljana 2004, 24-34;
 • Slovenski medškofijski liturgični svet, Molitveno bogoslužje. Navodila za molitev prenovljenega brevirja, Ljubljana 1972;
 • Kongregacija za bogoslužje in zakramente, Direktorij za ljudske pobožnosti in bogoslužje, Ljubljana 2003, v: Cerkveni dokumenti 102
 • Pavel VI., Apostolska spodbuda o Marijinem češčenju, Ljubljana 1974
 • A. Strle, Teologija prenovljenega bogoslužja, v: BV 37(1977) št. 3, 241-253 (prim. tudi: CSS 34/2000/ št. 5-6, str. 109-110).
 • R. Guardini, Sveta znamenja na poti k Bogu, Kobarid 2004