Simbolnost, mitskost in OBREDNOST V VERSTVIH

Modul: Izvenevropska verstva
Predmet je sestavljen iz treh delov:
1) Petkovšek: SIMBOLNOST
V letu 2016/2017: I. del. Krajnc, II. del Bahovec
Prvi del: Krajnc
1. Klasični razlagi simbola:
a) stvarna razlaga: Florus iz Lyona, (9. stol.) npr. sveča – znamenje Kristusa, ki pravi: Jaz sem luč sveta!
b) alegorična razlaga: Amalarij iz Metza, (9. stol.), npr. sveča – simbol gorečnosti prvih kristjanov!
2. Razlage sodobnejših teologov in filozofov:
a) Gerard Maria Lukken (1933-, katoliški teolog: simbol – stvari, besede, dejanja.
b) Paul Johannes Tillich (1886-1965), nemško-ameriški protestantski teolog in filozof: gl.: Krajnc, Slavko. 2014. Liturgy and Tillich’s theory of symbols. BV 74, št. 2, 311-325 oz.: krajnc-s-liturgy-and-tillich-s-theory-of-symbols .
c) Charles Sanders Peirce (1839-1914, ameriški filozof, ki je s Saussurjem utemeljitelj moderne semiotike: triadičen odnos med: znakom (=Prvo), resničnostjo (=Drugo) in interpretantom (Tretje). Gl. Krajnc, Slavko. 2015. Razumijevanje nekih misnih dijelova u svjetlu Peirceove teorije znakova. Diakovensia, god. 22, br. 2, str. 143-162.
Drugi del: Bahovec
1. ……………….
2. ………………
2) Bahovec: MITSKOST
3) Krajnc: OBREDNOST V VERSTVIH:
 
I.- ČLOVEK JE OBREDNO BITJE
 • razlika med obredi in obrednimi navadami,
 • obredi v vsakdanjem življenju
 • psihološka in družbena funkcija ritualov
 • zdravilna moč obredov
 • obredi iniciacije, sprave, z elementi nasilja…
 • anatomija ritualov
 • arhetipi obredov
 • nadomestni obredi, šege in navade

II. ČLOVEK JE BITJE PRAZNOVANJA

 • praznik, svetek, festival
 • vera – temelj praznikov
 • splošna in zasebna praznovanja

III. Praznično leto Rimljanov

Mitraizem – povzetek

 Literatura:

 • Niko Kuret, Praznično leto Slovencev. I-IV, Ljubljana, 1989
 • Nada Grošelj (ur.), Praznično leto Rimljanov v pesmi. Verzi o praznikih, običajih, ozvezdjih, Mladinska knjiga, Ljubljana 2006
 • Vinko Potočnik, Človek – obredno bitje, v: Vzgoja. Revija za učitelje, vzgojitelje in starše, št. 13, marec 2002, 6-7
 • Dušan Rešek, Šege in verovanja ob Muri in Rabi, Pomurska založba 1979
 • Magda Peršič, Šege na Pivškem. Praznični časi in praznovanja v koledarskem letu, Postojna 2003
 • Dolf Lindner, Praznoverje, Mohorjeva založba, Celovec 1991
 • Pavle Zablatnik, Čar letnih časov v ljudskih šegah na Koroškem, Mohorjeva založba, Celovec 1984
 • Pavle Zablatnik, Od zibelke do groba. Ljudska verovanja, šege in navade na Koroškem, Mohorjeva založba, Celovec 1982
 • Vinko Möderndorfer, Verovanja, uvere in običaji Slovencev, Družba sv. Mohorja v Celju 1948
 • Zmago Šmitek, Mitološko izročilo Slovencev. Svetinje preteklosti, Študentska založba, Ljubljana 2004
 • Alenka Goljevšček, Med bogovi in demoni. Liki iz slovenske mitologije, Mladinska knjiga, Ljubljana 1988
 • Mircea Eliade, Kovači i alkemičari, Biblioteka Zora, GZH 1983 (orig. Forgerons et alchimistes, Paris 1977)

Dolžnost študenta: vaje in izpit